K a K consulting s.r.o.

komplexné účtovnícke služby
       Dnes je 21. Apr. 2018

Odkaz: úvod Úvod Odkaz: mapa stránky Mapa Odkaz: kontakt Kontakt

Účtovné služby

 • vedenie a rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby v rámci autorizovaného softvéru MRP, ELALL a OMEGA
 • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách
 • účtovanie nákladov a výnosov pre jednotlivé spoločnosti a organizačné zložky
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie metodiky účtovania a spracovanie podkladov pre jednotlivé spoločnosti
 • účtovné poradenstvo
 • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
 • vypracovanie finančnej analýzy, ktorá umožňuje prehľad a porovnávanie účtovných výkazov za dané časové obdobia (rok, štvrťrok, prípadne mesiac)

obrázok: účtovníctvo

Mzdové služby

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy pomocou softvérov MRP, ELALL a OMEGA
 • ročné zúčtovanie dane
 • spracovanie mzdových listov
 • spracovanie a odovzdávanie miezd a platobných príkazov
 • zabezpečenie styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom
 • vypracovanie potvrdenia o dobe zamestnania
 • vystavenie a doručenie všetkých dokladov a potvrdení
 • zastupovanie klienta pri kontrolách
obrázok: revízia

Daňové poradenstvo

 • posudzovanie podnikateľských zámerov klienta z daňového hľadiska, návrhy daňových štruktúr maximálne zodpovedajúcich individuálnym potrebám klienta, vrátane analýzy následkov jednotlivých transakcií, ktoré klient mieni uskutočniť
 • optimalizácia a minimalizácia daňovej záťaže klienta pri využití všetkých dostupných legislatívnych prostriedkov
 • spracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie klienta pred správcom dane
 • riešenie sporných prípadov s daňovými úradmi
 • spolupráca s odborne zdatnými právnikmi, audítormi a inými špecialistami v prípade, ak si daňový problém vyžaduje konzultácie a spoluprácu s týmito subjektami
obrázok: sprostredkovanie služieb

Súčasťou nami poskytovaných služieb je

 • založenie účtovnej jednotky
 • právne poradenstvo
 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
 • evidencia a spracovanie DPH a knihy jázd pre jednotlivých klientov
 • spracovanie účtovnej závierky vrátene priznania k dani z príjmu